Moscow
1, Vasilisy Kozhinoy st.,
of. 16, BC «Park Pobedy»,
Moscow, 121096
Rostov-on-Don
74, Sotsialisticheskaya st.,
of. 610, BC “Merchant's Yard”,
Rostov-on-Don, 344002
Novorossiysk
2A, Gubernskogo st.,
of. 105, Novorossiysk,
Krasnodar region, 353900
+7 (8617) 61-01-58 +7 (812) 438-27-74 +7 (863) 200-16-10 +7 (495) 127-70-40 msk@negabarit61.ru info@negabarit61.ru spb@negabarit61.ru novo@negabarit61.ru Saint-Petersburg
3, Bumazhnaya st., of. 606,
BC “Bumazhnaya, 3”,
St. Petersburg, 190020
Callback Submit a request

Contact us

Moscow

1, Vasilisy Kozhinoy st., of. 16,
BC «Park Pobedy»,
Moscow, 121096

+7 (495) 127-70-40

msk@negabarit61.ru

Rostov-on-Don

74, Sotsialisticheskaya st., of. 610,
BC «Merchant's Yard»,
Rostov-on-Don, 344002

+7 (863) 200-16-10

info@negabarit61.ru

Saint-Petersburg

3, Bumazhnaya st., of. 606,
BC «Bumazhnaya, 3»,
St. Petersburg, 190020

+7 (812) 438-27-74

spb@negabarit61.ru

Novorossiysk

2A, Gubernskogo st., of. 105,
Novorossiysk, Krasnodar region,
353900

+7 (8617) 61-01-58

novo@negabarit61.ru

Feedback

We are ready to answer any of your questions
Call us!
OR SUBMIT YOUR APPLICATION ONLINE
+7 (495) 127-70-40
Mon-Fri 9:00-18:00